هری پاتر http://havethreetofang.mihanblog.com 2020-02-24T21:24:20+01:00 text/html 2013-09-18T20:43:02+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی مدرسه http://havethreetofang.mihanblog.com/post/45 <div align="center"><font size="6"><b><font color="#FF0000">بازم بوی بازگشای مدارس به مشام می رسد</font><br><font color="#3333FF">.............<br></font></b></font><img src="http://www.ahvaz.ir/Portals/0/1_mehr88.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-19T18:29:24+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی من و بابا http://havethreetofang.mihanblog.com/post/42 <p>احسان خواجه امیری در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86" title="۷ آبان">۷ آبان</a> ماه سال <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B3" title="۱۳۶۳">۱۳۶۳</a> در خانواده‌ای <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF" title="هنرمند">هنرمند</a> در تهران به دنیا آمد. پدرش <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C" title="حسین خواجه‌امیری" class="mw-redirect">ایرج</a> از سر آمدان موسیقی اصیل و آواز بود که بر شکوفایی و پرورش احسان تاثیر بسزایی داشته‌است. احسان از شش سالگی با <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87" title="نوازنده">نوازندگی</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86" title="ویولن">ویولن</a> آشنا شد و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2" title="آواز">آواز</a> را نزد پدرش آموخت. او با اجرای ترانه <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="جان بابا (صفحه وجود ندارد)">جان بابا</a> همراه با پدر خود وارد دنیای <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C" title="موسیقی">موسیقی</a> شد. او در سال <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B0" title="۱۳۸۰">۱۳۸۰</a> در سن ۱۷ سالگی اولین آلبوم خود به همراهی پدرش را با نام <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="من و بابا (صفحه وجود ندارد)">من و بابا</a> منتشر کرد.</p> <p>احسان با اجرای ترانه <i>هر چی آرزوی خوبه (غریبانه)</i> در زمستان <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B3" title="۱۳۸۳">۱۳۸۳</a> در میان مردم شناخته شد، در پی آن راه یافتن احسان به <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7" title="صدا و سیما" class="mw-redirect">صدا و سیمای</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایران</a> او را به خواننده‌ای مطرح در ایران تبدیل کرد. احسان دومین آلبوم خود با نام <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="برای اولین بار (صفحه وجود ندارد)">برای اولین بار</a> را که ترانه <i>هر چی آرزوی خوبه</i> یکی از ترانه‌های آن بود، در سال <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B4" title="۱۳۸۴">۱۳۸۴</a> به بازار عرضه کرد.</p> <p>او در سال <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B6" title="۱۳۸۶">۱۳۸۶</a> آلبوم <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%AE%D8%B1" title="سلام آخر">سلام آخر</a> را روانه بازار کرد. به اعتقاد خودش احسان خواجه امیری را باید با این آلبوم شناخت. به گفتهٔ خودش او برای ذره ذرهٔ این آلبوم خرج معنوی کرده‌است. لازم به ذکر است که آلبوم سلام آخر جزو پرفروش ترین آلبومهای سال قرار گرفته‌است.</p> <p>احسان خواجه امیری متولد ۷ آبان است اما پدر و مادرش برای انکه او زودتر به مدرسه برود تاریخ سی ام شهریور را به عنوان روز تولد او در نظر گرفتند و این تاریخ در شناسنامه او ثبت شده است.او یک خواهر بزرگتر از خودش دارد.اسم او را دایی اش برایش انتخاب کرده است.او فرزند ایرج خواجه امیری است که از سرآمدان موسیقی سنتی است.او از همان دوران کودکی علاقه فراوانی به موسیقی داشت. او فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد است..او در ۱۵ سالگی تصمیم به خوانندگی گرفت و زمانی که ۱۶ سال داشت آهنگ من و بابا را اجرا کرد و اولین آلبوم خود را نیز به همین نام منتشر کرد. وی با خواندن آهنگ «هرچی آرزوی خوبه» در میان مردم شناخته شد و با اجرای تیتراژ های تلویزیونی متعددی که داشت توانست محبوبیت خاصی بین علاقمندان به موسیقی پیدا کند. وی تاکنون شش آلبوم منتشر کرده‌است که آخرین <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7" title="عاشقانه‌ها">عاشقانه‌ها</a> در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86" title="آبان">آبان</a> ماه <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B1" title="۱۳۹۱">۱۳۹۱</a> در سالروز تولدش منتشر شده‌است.</p><p><img src="http://music.dehkadeyedownload.ir/image/13.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></p> text/html 2013-08-15T20:48:53+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی ستاره قطبی http://havethreetofang.mihanblog.com/post/41 <p>محسن یگانه در«&nbsp;۲۳اردیبهشت سال۱۳۶۴»در شهر گنبد کاووس متولد شد.دانشجوی رشته مهندسی صنایع که دردانشگاه گرایش تولید صنعتی راادامه داد،اما بعد از گذراندن شش ترم به علت مشغولیت زیاد در دنیای موسیقی ازادامه تحصیل منصرف شد.</p> <p>وی فرزند آخر خانواده است و دو خواهر بزرگترش هر کدام پزشک و دندانپزشک هستند. او فرزند یکی از شهیدان هشت سال دفاع مقدس است و مادرش استاد دانشگاه است. محسن یگانه موسیقی را با یک گیتار شروع کرد و خیلی زود فاصله خود را با خوانندگان معمولی و تفریحی پاپ در ایران به شدت زیاد کرد. آنچه او را از دیگر خوانندگان متمایز میکند توانایی وی در ترانه سرایی و آهنگسازی میباشد.</p> <p>او در ابتدا هیچ گونه علاقه ای به موسیقی نداشت و فقط به بصورت تفریحی به آن نگاه می کردبه گفته خودش از کودکی علاقه‌مند به بازیگری و مطرح شدن در دنیای سینما بود.ولی بنا به شرایط خاص فرهنگی و خانوادگی تا به امروز چنین موقعیتی را پیدا نکرد.اما برحسب استعداد ذاتی و خدادادی در رشته موسیقی ذوق و سلیقه خاصی داشت، میل به موسیقی و یک شنونده خوب بودن را بر حسب اتفاق با شنیدن یکی از قطعات بی کلام آلبوم بهارمن«گل گندم از شادمهرعقیلی» بدست آورد که حس عجیبی نسبت به موسیقی روز«&nbsp;پاپ» پیدا کرد و با علاقه دو چندانی که در وی بوجود آمده بود به فراگیری ساز گیتار پرداخت.نواختن را با تکیه بر خود و بدون استاد شروع کرد،اما درهمان ابتدای کاربا مشکلات عقیده ای رو به رو شد.مخالفت خانواده بر حسب شرایط خانوادگی«محسن یگانه فرزند شهید می باشد»باعث شده بود فرصتی برای آموزش ساز گیتار زیر نظر اساتید مختلف را پیدا نکند،ولی این مانع کار نشد ومحسن یگانه با ذوق و علاقه و پشتکارعجیبی به نواختن گیتار ادامه داد تا جایی که در نوازندگی به حدی رسید که بتواند خود این ساز را آموزش دهد.</p> در این میان تنها به ساز گیتار اکتفا نکرد و به سمت کیبورد و پیانو و فراگیری مهارت های فنی و موسیقی الکترونیک نیز روی آورد که به گفته خود یگانه به موفقیت های وی بعد ازعرصه خوانندگی،نوازندگی و ترانه سرایی می توان اضافه کرد. با این وجود شناخت بسیار خوبی از موسیقی الکترونیک بدست آورد اما با توجه به اینکه در این مورد آنچنان با فضای موسیقیایی قطعاتی که محسن یگانه به بازار عرضه کرده و مردم از او توفع دارند مطابقت ندارد به همین دلیل فقط برای ارضای روحی خودش به موسیقی الکترونیک می پردازد وکمتر از آن درقطعاتش استفاده می کند.به گفته خود محسن آروزی او موفقیت در دنیای موسیقی الکترونیک است.<br><br><div align="center"><img src="http://static.parset.com/Files/Content/Mod/u%5Cu3birx26ph.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></div> text/html 2013-08-14T18:11:20+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی آرامش http://havethreetofang.mihanblog.com/post/40 بیوگرافی مرتضی پاشایی از زبان خودش<br> مرتضی پاشایی هستم متولد 1363/5/20 ساکن غرب تهران (آریا شهر) ودر حال حاضر دانشجوی رشته گرافیک هستم از دوران کودکی همیشه نسبت به موسیقی یه حس خاص ومبهمی داشتم. ومیدونستم که یک روز باید همین راه رو دنبال کنم در سن 14 سالگی موسیقی رو با زدن گیتار شروع کردم ولی درحین کار با مخالفت خانواده مواجه شدم. ولی بازم با پای فشاری های خودم وعلاقه ای که به موسیقی داشتم سر از کر باز نزدم وهرگز پشیمون از ادامه راه نشدم.وبه این کار ادامه دادم. و خوب الان چند سالی هست که دیگه این کارو به صورت حرفه ای دنبال میکنم و اصولا تمام وقتم رو صرف این کار میکنم تا بتونم بهترین کار با کیفیت عالی بیرون بدم وبه هیچ عنوان کارم روسطحی دنبال نمیکنم. بیشتر موزیک های خارجی گوش میدیم علاقه زیادی هم به مصاحبه کردن ندارم. دوست آروم و بی سرو صدا بیام بالا برخلاف دیگران خصوصیات اخلاقی من یا همیشه خیلی آروم هستم یا خیلی شوخی میکنم. با هرکسی نمی تونم بسازم خیلی حساس هستم.<br><div align="center"> &nbsp; <img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHgj-1TwaU9wcg2ES0xI2Eh97VLy_kBLAF0No8dRvs22ZmJGE4" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></div> text/html 2013-08-12T19:29:21+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی ناتمام http://havethreetofang.mihanblog.com/post/39 سید شهاب الدین حسینی تنکابنی، درسال ۱۳۵۲ در تهران متولد شد.۱۲ او اولین فرزند خانواده‌اش است و یک برادر و دو خواهر دارد. تحصیلات دانشگاهی او دررشته روانشناسی دانشگاه تهران بود که آن را به قصد مهاجرت به کانادا ناتمام گذاشت. کار خود را با تئاتر دانشجویی و سپس گویندگی رادیو آغاز کرد، سپس در برنامه‌ای به نام "اکسیژن" درتلویزیون ظاهرشد. در چند برنامه دیگر هم مانند بر پا بر پا، به رنگ صبح، سایه روشن و... به عنوان مجری حضورداشت، با سریال خانواده پس از باران پا به عرصه بازیگری گذاشت. او سالهای بعد هم به کار بازیگری و هم اجرا پرداخت. وی بخاطر بازی در فیلمهای سینمایی واکنش پنجم و شمعی در باد و محیا مورد توجه قرار گرفت، درسال ۱۳۸۶ برای فیلم محیا از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، موفق به کسب دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد، و در سال ۱۳۸۷ در همین جشنواره برای فیلم سوپراستار سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد. همچنین وی به خاطر فیلمهای پرسه در مه و درباره الی بازیگر مرد برگزیده چهاردهمین جشن بزرگ سینمای ایران نیز بود. حسینی به همراه چندی از دوستانش و همچنین برادرش سید مهدی حسینی، گروه موسیقی هفت را تاسیس کردند. تا کنون چهار مجموعه آهنگ از این گروه منتشر شده‌است که شهاب حسینی در آلبوم یک و دو به دکلمه پرداخته و درآلبوم سه و چهار خوانندگی کرده‌است. در سال ۱۳۷۴ ازدواج کرد، فرزند اولشان به نام محمدامین در زمستان ۱۳۸۲ وفرزند دومشان به نام امیرعلی در تابستان ۱۳۹۰ به دنیا آمدند.<br><div align="center"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9OUNZgtxRBy4lW93tlprXCNwFgGeU_ABP63CbftliROse5kIHIg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div> text/html 2013-08-11T19:57:28+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی خورشید پشت ابر http://havethreetofang.mihanblog.com/post/38 علی عبدالمالکی در سال 1363 در تهران متولد شد.پدرش را در دوران کودکی از دست داد و تنها مونس و همدمش مادرش شد.نخستین فعالیت هایش با خواندن آهنگ هایی شاد و برای مراسم عروسی خواند که میتوان به آهنگ "تو فقط اشاره کن" اشاره کرد.این آهنگ چندی پیش در تمامی سایتهای موزیک قرار گرفت که باعث اعتراضاتی به علی عبدالمالکی شد.<br>پس از چندی با شرکت در کلاس های موسیقی با سازهای کیبورد و گیتار آشنا شد و به این سازها تسلط کامل پیدا کرد.آهنگ "بی تو دارم میمیرم" را نیز خودش تنهایی و با گیتاری که به دست داشت خواند.آهنگ "مکن ناز" هم کمی بعد خواند.<br>قبل از اینکه وارد دنیای خوانندگی شود فوتبالیست بود و در پست دروازه بان بازی میکرد.<br>در سال 80 با کامران (که بعدها کامران خود را دی جی کامران خواند) چند آهنگ با هم خواندند.آهنگ "الهی" و "عشقمو بپذیر" آهنگهایی بود که این دو با هم خواندند ولی در هیچ سایتی پخش نشد تا اینکه پس از مشهور شدن علی عبدالمالکی این 2 آهنگ توسط کامران در سایتهای موزیک پخش شد که باعث ضربه شدیدی به علی عبدالمالکی شد.چون خیلیها فکر میکردند این آهنگها را جدیدا علی عبدالمالکی خوانده است.<br>در سال 83 با سید سروش طباطبایی (دی جی سروش اس جی ترک) آشنا شد.ولی اون موقع علی به دنبال خوانندگی به صورت جدی نبود تا اینکه در سال 86 علی عبدالمالکی و دی جی سروش یک آهنگ به صورت تستی با هم ساختند و اسم آن را "نفرین" گذاشتند.پس از مدتها این آهنگ پخش شد که به دلیل کیفیت پایین و تستی بودن آن مورد انتقاد قرار گرفت.<br>در اسفند سال 86 علی عبدالمالکی گمنام و دی جی سروش (که قبل از این آلبوم کمتر کسی او را میشناخت) آلبومی به نام "خدانشناس" ساختند و وارد اینترنت کردند که این آلبوم هیاهویی به پا کرد.سبک جدید این آلبوم و استفاده از فضاهای کامپیوتری و سبک آهنگهای ترکی باعث استقبال بیش از حد از این آلبوم شد.تکستهای دی جی سروش در بین آهنگها نظر بسیاری از طرفداران موسیقی را به خودش جذب کرد.این آلبوم 8 ترکی با تنظیم دی جی سروش اس جی ترک و آهنگسازی و ترانه سرایی علی عبدالمالکی تا مدتها در هر ماشینی شنیده میشد.<br><br><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en562.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br> text/html 2013-08-10T20:16:32+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی سلطان مشكی http://havethreetofang.mihanblog.com/post/37 <p>اولین تجربهٔ او در موسیقی به آهنگ راز عشق در سال <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B1" title="۱۳۷۱">۱۳۷۱</a> باز می‌گردد. او در سال <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B2" title="۱۳۷۲">۱۳۷۲</a> اولین آلبوم خود را با همین نام ارائه کرد. بعد از آن همکاری خود را با گروه هنری <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7" title="کیمیا">کیمیا</a> آغاز کرد و آلبوم‌های <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%28%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%29&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="گل لاله (آلبوم موسیقی) (صفحه وجود ندارد)">گل لاله</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="رویای شیرین (صفحه وجود ندارد)">رویای شیرین</a> و <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="مستانه و دیوانه (صفحه وجود ندارد)">مستانه و دیوانه</a> را عرضه کرد. بعد از آلبوم گل لاله همکاری خود را با گروه <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7" title="کیمیا">کیمیا</a> قطع کرده و برای پیشرفت در کار به <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="تهران">تهران</a> آمد.</p> <p>علاقهٔ او به هنرمندانی همچون <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A2%D8%B0%D8%B1" title="چشم آذر" class="mw-redirect">چشم آذر</a> و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA" title="بابک بیات">بابک بیات</a> باعث شد تا آثار او تحت تاثیر آنها قرار گیرد. او در بعضی کارهای خود از اشعار <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB" title="مهدی اخوان ثالث">مهدی اخوان ثالث</a> و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C" title="سهراب سپهری">سهراب سپهری</a> استفاده کرده‌است. او تا امروز نزدیک به ۱۲۰ ترانه در قالب ۸ آلبوم ارائه کرده‌است. او که به مشکی پوش معروف است از <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" title="۲۵ مرداد">۲۵ مرداد</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B2" title="۱۳۷۲">۱۳۷۲</a> لباس مشکی بر تن می‌کند. آغار معروفیت او به ترانهٔ <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="مشکی رنگ عشقه (صفحه وجود ندارد)">مشکی رنگ عشقه</a> در آلبوم <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="مشکی رنگ عشقه (صفحه وجود ندارد)">مشکی رنگ عشقه</a> بر می‌گردد. وی پس از مشکی رنگ عشقه آلبوم پیرهن مشکی را بصورت رسمی ارائه کرد. آلبوم وایسا دنیا دومین البوم رسمی وی بود که موجی عظیم ایجاد کرد و برترین آهنگ دهه 80 ایران شد .. در نظر سنجی شبکه من و تو و در بخش ترانه های ماندگار این اهنگ رتبه 28 ام و بالاترین رتبه خواننده های داخلی را کسب کرد . وی مستندی به نام <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%B4%D8%A8&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="رمز شب (صفحه وجود ندارد)">رمز شب</a> را روانه بازار کرد که حقایق در مورد زندگی و کار خود اعلام کرد. بهنام ابطحی موسیقی فیلم سینمایی"پایان دوم" به کارگردانی یعقوب غفاری را ساخته است که رضا صادقی نیز ترانه‌‌های این فیلم سینمایی را می‌خواند.</p> <p>وی در سال ۱۳۹۰ آلبوم دیگری به نام <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%85" title="آلبوم دیگه مشکی نمیپوشم" class="mw-redirect">آلبوم دیگه مشکی نمیپوشم</a>! را ارائه کرد.تراک ۵ این آلبوم به همین نام است. در پی اعلام نام این البوم شایعات نادرستی مبنی بر اتمام مشکی پوشی وی بیان می شد که پس از توضیحات خود رضا صادقی و قسمت پایانی این ترک مشخص شد که در این ترانه رضا صادقی می گوید: واسه رفتن از این دنیا <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%85" title="آلبوم دیگه مشکی نمیپوشم" class="mw-redirect">آلبوم دیگه مشکی نمیپوشم</a>! در این آلبوم شعر ۱۲ آهنگ را خود رضا صادقی گفته است. این آلبوم قرار بود با نام های ۱۲۱ و یادگاری منتشر شود که یه این نام تغییر کرد.</p> <p>رضا صادقی در فیلمی با نام <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C" title="بی خداحافظی" class="mw-redirect">بی خداحافظی</a> بازی کرد که قسمت خیلی کوتاهی از زندگی خود وی نیز در این فیلم بوده است.</p> <p>او با <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4" title="بابک جهانبخش">بابک جهانبخش</a> یکی از خوانندگان مطرح ایرانی رابطه خوبی دارد، حتی در آلبوم من و بارون بابک جهانبخش یک ترک به همراه هم خواندند. همچنین وی نیز در آلبوم تو محکومی به برگشتن <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C" title="خشایار اعتمادی">خشایار اعتمادی</a> تراکی به نام "نمیدونی و میدونم" با او هم خوانی کرد که حاشیه هایی به دنبال داشت.</p> <p>وی در سال 91 فعالیت های خیریه زیادی در مجموعه های خیریه انجام داد و گروهی از هوادارانش با نام <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B9%D9%80%D8%B4%D9%82&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="دولت عـشق (صفحه وجود ندارد)">دولت عـشق</a> را تاسیس کرد.</p> <p>وی در سال 92 و پس از یک سال سکوت آلبوم <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86..." title="همین..." class="mw-redirect">همین...</a> را در شرایط عجیب وارد بازار کرد ... این آلبوم پیش از این قرار بود با نام عاشقتم وارد بازار شود. وی در مصاحبه با موزیک ما گفت: لازم بود این البوم را بصورت سزارین بدنیا بیاورم. وی یک سال مجوز کنسرت گذاری نداشت تا در تاریخ 27 اردیبهش بعد از مدتها دوباره در تهران کنسرت بگذارد. این کنسرت بصورت فوق العاده ای و کمتر از 5 ساعت رزرو و فروخته شد!</p><p><br></p><p><img src="http://dl.shiraz-song.ir/img/news/reza%20sadeqi.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></p> text/html 2013-08-05T19:33:30+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی تكتا http://havethreetofang.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">علی زیبایی</span></font><br></div><br>تکتا اسم مستعار اوست که تا به امروز با این نام شناخته شده است<br><br>آغاز فعالیت جدی او در موسیقی در سال ۱۳۸۷ بود<br><br>پیش از آن نیز ۴ سال با موسیقی کم و بیش آشنا بوده و فعالیت کرده است<br><br>فعالیت رسمی او در امور آهنگسازی ، تنظیم و خوانندگی از سال 1388 و با آلبوم سالی به سالی شروع شد<br><br>هنر موسیقی او بر پایه تجربه و احساس استوار است و هیچ گونه تحصیلات آكادمیك نداشته است<br><br>فارغ التحصیل رشته نرم افزار كامپیوتر و در حال حاضر تنها مشغول به فعالیت در زمینه موسیقی می باشد<br><br>آهنگساز و ترانه سرا و تنظیم کننده ی اكثریت قطعات منتشر شده از خود می باشد<br><br>از قطعات معروف منتشر شده از او می توان به "آهای دنیا ، مشكوك، چشمای من ، كوه خاموش ، حالا شد ، بنالم ، یك در صد ، نیمه ی جونم ، حالا شد ، <br><br>همنشین حرف دلم و..." اشاره كرد<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://uploadpa.com/beta/12/rhydr3x2rob4y354l8q1.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></div> text/html 2013-07-30T15:11:45+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی استاد سخن http://havethreetofang.mihanblog.com/post/35 <b>ابومحمد مُصلِح‌الدین بن عَبدُالله</b> نامور به <b>سعدی شیرازی</b> و <b>مشرف الدین</b> (۵۸۵ یا ۶۰۶ – ۶۹۱ هجری قمری، برابر با: ۵۶۸ یا ۵۸۸ - ۶۷۱ هجری شمسی) <br><br>شاعر و نویسنده‌ی پارسی‌گوی <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1" title="اقوام ایرانی‌تبار">ایرانی</a> است. آوازه‌ی او بیشتر به خاطر نظم و نثر آهنگین، گیرا و قوی اوست. جایگاهش نزد اهل ادب تا بدان‌جاست که به وی لقب <b><br><br>استاد سخن</b> و <b>شیخ اجل</b> داده‌اند. آثار معروفش کتاب <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C" title="گلستان سعدی">گلستان</a></i> در نثر و <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C" title="بوستان سعدی">بوستان</a></i> در بحر متقارب و نیز <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84" title="غزل">غزلیات</a> وی است.<br><br>سعدی در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" title="شیراز">شیراز</a> زاده شد.وی کودکی بیش نبود که پدرش در گذشت. در دوران کودکی با علاقه زیاد به مکتب می‌رفت و مقدمات دانش را می‌آموخت. هنگام <br><br>نوجوانی به پژوهش و دین و دانش علاقه فراوانی نشان داد. اوضاع نابسامان ایران در پایان دوران سلطان <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87" title="محمد خوارزمشاه" class="mw-redirect">محمد خوارزمشاه</a> و به ویژه حمله سلطان <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="غیاث‌الدین (صفحه وجود ندارد)">غیاث‌الدین</a>، برادر <br><br><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87" title="جلال الدین خوارزمشاه" class="mw-redirect">جلال الدین خوارزمشاه</a> به شیراز (سال ۶۲۷) سعدی راکه هوایی جز به دست آوردن دانش در سر نداشت برآن داشت <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" title="شیراز">شیراز</a> را ترک نماید. سعدی در حدود <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B2%DB%B0_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29" title="۶۲۰ (قمری)">۶۲۰</a> یا <br><br><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B2%DB%B3_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29" title="۶۲۳ (قمری)">۶۲۳</a><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B2%DB%B3_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29" title="۶۲۳ (قمری)">قمری</a> از شیراز به <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87" title="مدرسه نظامیه" class="mw-redirect">مدرسهٔ نظامیهٔ</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF" title="بغداد">بغداد</a> رفت و در آنجا از آموزه‌های <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C" title="محمد غزالی" class="mw-redirect">امام محمد غزالی</a> بیشترین تأثیر را پذیرفت (سعدی در گلستان غزالی را «امام مرشد» <br><br>می‌نامد). <br><br><img src="http://persian-man.ir/senior/image/sadi.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div style="text-align: center;"><table style="width: 401px; height: 25px;" class="nastaliq"><tbody><tr><td style="text-align: left;" class="b"><span class="beyt">مرا در سپاهان یکی یار بود</span></td> <td style="width: 2em; text-align: left;"><br></td> <td style="text-align: left;" class="b"><span class="beyt">که جنگاور و شوخ و عیار بود<br></span></td></tr></tbody></table></div> text/html 2013-07-26T10:33:08+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی شانس بزرگ http://havethreetofang.mihanblog.com/post/34 <p><b>جاستین درو بیبر</b> (به <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="زبان انگلیسی">انگلیسی</a>: <span dir="ltr" xml:lang="en" lang="en">Justin Drew Bieber</span>)‏ (زادهٔ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3" title="۱ مارس">۱ مارس</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B4_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29" title="۱۹۹۴ (میلادی)">۱۹۹۴</a>)؛ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87" title="خواننده">خواننده</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7" title="ترانه‌سرا">ترانه‌سرا</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1" title="بازیگر" class="mw-redirect">بازیگر</a> و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%D9%86" title="تفنن">سرگرمی‌ساز</a> نوجوان اهل <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7" title="کانادا">کانادا</a> است.</p> <p><br></p><p>او در سال ۲۰۰۷، با قرار دادن ویدئوهایی از خواندن خود در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8" title="یوتوب" class="mw-redirect">یوتوب</a>، در بین کاربران آن وب‌گاه محبوب شد و در سال ۲۰۰۸ توسط <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86" title="اسکوتر براون">اسکوتر براون</a>، (کسی که بعدأ مدیر <br></p><p>برنامه‌هایش شد) به صنعت موسیقی وارد شد. او به طور رسمی خوانندگی را از سال ۲۰۰۹ و با انتشار آلبوم چندآهنگهٔ <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86_%28%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%29" title="دنیای من (ای‌پی)" class="mw-redirect">دنیای من</a></i> شروع کرد. در سال ۲۰۱۰ <br></p><p>اولین <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C" title="آلبوم استودیویی">آلبوم استودیویی‌اش</a> با نام <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86_%DB%B2.%DB%B0" title="دنیای من ۲.۰">دنیای من ۲</a></i> که ادامهٔ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%87" title="آلبوم چندآهنگه">آلبوم چندآهنگهٔ</a> قبلی‌اش با نام <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86_%28%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%29" title="دنیای من (ای‌پی)" class="mw-redirect">دنیای من</a></i> بود، منتشر شد و در رتبهٔ ۱ جدول <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF_%DB%B2%DB%B0%DB%B0" title="بیلبورد ۲۰۰">بیلبورد ۲۰۰</a> جای گرفت.</p> <p>پس از انتشار آلبوم <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86_%DB%B2.%DB%B0" title="دنیای من ۲.۰">دنیای من ۲</a></i> توری جهانی را با نام <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86" title="تور دنیای من">تور دنیای من</a> آغاز کرد. فیلم سه‌بعدی او نیز با نام <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%B1:_%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2_%D9%86%DA%AF%D9%88_%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2" title="جاستین بیبر: هرگز نگو هرگز">هرگز نگو هرگز</a></i> که یک مستند کنسرتی است در اوایل <br></p><p>سال ۲۰۱۱ اکران شد و به پرفروش‌ترین فیلم مستند، موزیکال و کنسرتی تاریخ آمریکا تبدیل شد. در اواخر سال ۲۰۱۱ دومین <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C" title="آلبوم استودیویی">آلبوم استودیویی</a> وی با نام <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4" title="زیر دارواش">زیر <br></a></i></p><p><i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4" title="زیر دارواش">دارواش</a></i> به بازار آمد که همانند آلبوم اولش، شمارهٔ ۱ جدول بیلبورد ۲۰۰ شد. سومین آلبوم استودیویی وی با نام <i><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1_%28%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%29" title="باور (آلبوم)">باور</a></i> در پایان بهار ۲۰۱۲ پخش شد.</p> <p>بیبر (به گفتهٔ خودش) تحت تأثیر هنرمندان سیاه‌پوست همانند <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86" title="مایکل جکسون">مایکل جکسون</a> است. او در سال ۲۰۱۱ از طرف <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85" title="تایم">مجلهٔ تایم</a> به عنوان یکی از <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85_%DB%B1%DB%B0%DB%B0" title="تایم ۱۰۰">۱۰۰ فرد تأثیر گذار سال</a> <br></p><p>انتخاب شد. همچنین در سال ۲۰۱۱ به عنوان دومین فرد ثروتمند زیر ۳۰ سال ۱۲ ماه گذشته نیز معرفی شد. در سال ۲۰۱۲ مجلهٔ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3" title="فوربس" class="mw-redirect">فوربس</a> اعلام کرد که درآمد <br></p><p>بیبر در دو سال گذشته ۱۰۸ میلیون دلار بوده است و تا مه ۲۰۱۲ بیش از ۱۵ میلیون نسخه از آلبوم‌هایش در جهان به فروش رسیده است. همچنین توسط همین <br></p><p>مجله در رتبهٔ سوم فهرست <i>صد شخصیت مشهور قدرتمند سال ۲۰۱۲</i> قرار گرفت.<span style="text-decoration: underline;"><br></span></p><p><img src="http://up.parsino.ir/dl/justin-bieber-1.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><span style="text-decoration: underline;"></span></p> text/html 2013-07-25T12:51:16+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی پادشاه اسپانیا http://havethreetofang.mihanblog.com/post/33 <b>نریکه میگل ایگلسیاس پریسلر</b> (به <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="زبان اسپانیایی">اسپانیایی</a>: <span dir="ltr" lang="es">Enrique Miguel Iglesias Preysler</span>)‏ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87" title="خواننده">خواننده</a> و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7" title="ترانه سرا" class="mw-redirect">ترانه سرا</a> در هشتم ماه مه <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29" title="۱۹۷۵ (میلادی)">۱۹۷۵</a> در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF" title="مادرید">مادرید</a> (<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7" title="اسپانیا">اسپانیا</a>) از تبار <br><br>اروپایی-آسیایی متولد گردید. <p><br></p><p>پیشهٔ انریکه ایگلیساس در کمپانی مستقل <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="فنوسویا (صفحه وجود ندارد)">فنوسویا</a> شروع شد که به او یاری کرد تا به یکی از محبوب‌ترین هنرمندان <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86" title="آمریکای لاتین">آمریکای لاتین</a> و بازار لاتین <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87" title="ایالات متحده" class="mw-redirect">ایالات متحده</a> تبدیل <br></p><p>شود، با فروشی که بیش‌تر از اکثر آلبوم‌های اسپانیولی دیگر هنرمندان در آن دوره زمانی بود. پیش از سال ۲۰۰۰ او گذاری به جریان اصلی بازار <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="زبان انگلیسی">انگلیسی</a> زبان کرد و <br></p><p>یک قرارداد منحصربه‌فرد را برای چند-آلبوم با شرکت <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="یونیورسال میوزیک (صفحه وجود ندارد)">یونیورسال میوزیک</a> به مبلغ بی‌سابقهٔ ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار امضا کرد تا بخش لاتین این شرکت آلبوم‌های اسپانیولی <br></p><p>وی و شرکت اینتراسکپ آلبوم‌های انگلیسی او را منتشر نماید.</p> <p><br></p><p> آهنگ ایگلسیاس در جایگاه شماره یک در ردهٔ جدول بیلبورد دارد، و رکورد ارائه ۱۷ تک آهنگ شماره یک اسپانیولی را در جدول ترک‌های داغ لاتین بیلبورد را داراست. <br></p><p>آلبوم‌های او هم اینک بیش از 100 میلیون نسخه فروخته‌اند که او را پرفروش‌ترین هنرمند موسیقی اسپانیولی‌زبان در جهان می‌گرداند.</p><p><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Enrique_Iglesias_2011%2C_2.jpg?uselang=fa" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></p> text/html 2013-07-24T08:48:34+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی جوون ایرانی http://havethreetofang.mihanblog.com/post/32 <p>گلزار فارغ‌التحصیل رشته <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9" title="مهندسی مکانیک">مهندسی مکانیک</a> از <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="دانشگاه آزاد اسلامی">دانشگاه آزاد اسلامی</a> می‌باشد.</p> <p>گلزار در سال ۱۳۷۹ برای نخستین بار در فیلم <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3" title="سام و نرگس">سام و نرگس</a> ساخته <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C" title="ایرج قادری">ایرج قادری</a> بازیگری سینما را تجربه کرد. با اینکه چند باری تا آستانهٔ بازی در فیلم‌های کارگردانانی چون <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="بهرام بیضایی">بهرام بیضایی</a> برای فیلم لبه پرتگاه، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C" title="داریوش مهرجویی">داریوش مهرجویی</a> برای فیلم <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86" title="مهمان مامان">مهمان مامان</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="مسعود کیمیایی">مسعود کیمیایی</a> برای فیلم سربازان جمعه و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D8%A7" title="ابراهیم حاتمی کیا" class="mw-redirect">ابراهیم حاتمی کیا</a> برای فیلم دعوت پیش رفت اما هیچ کدام به نتیجه نرسید. فیلمنامه <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A8%D8%B4" title="شیش و بش">شیش و بش</a> توسط گلزار در سال ۱۳۸۶ در بانک فیلمنامه ثبت شده بود.</p> <p>او فعالیت موسیقی خود را از سال ۱۳۷۶ به عنوان گیتاریست با <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="گروه آریان" class="mw-redirect">گروه آریان</a> آغاز کرد. او در نواختن گیتار، ارگ و پرکاشن مهارت دارد. وی همچنین قصد داشت که با گروه دارکوب کار کند که به دلایلی این همکاری پیش از آن که آغاز شود، پایان یافت. او هم اکنون یک گروه موسیقی مستقل با نام REZZAR دارد. REZZAR مخفف نام محمدرضا گلزار است و او این برند را به نام خودش ثبت کرده‌است.</p> <p>به ورزش‌های <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C" title="اسکی">اسکی</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84" title="والیبال">والیبال</a>، بیلیارد و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7" title="شنا" class="mw-redirect">شنا</a> علاقه دارد. کارت مربیگری اسکی دارد. به گفته خود محمدرضا گلزار، از ۶ سالگی والیبال را دنبال می‌کرده‌است. وی از سال ۱۳۸۳ کاپیتان تیم والیبال هنرمندان بود که مسابقات آن برای کارهای خیرخواهانه برگزار می‌شد اما از سال ۱۳۸۶ به خاطر مشغله کاری از تیم کناره گرفت. وی مربی بدن ساز تیم ارتعاشات صنعتی در سال ۱۳۸۷ به درخواست آقای شهیدیان بوده‌است.</p> <p>او با توجه به علاقه زیاد به دنیای مد و مدلینگ توانست در سال ۱۳۸۰ به عنوان اولین مرد فتومدل بعد از انقلاب ظاهر شود. جزو اولین مدل‌های تبلیغاتی ایران بود که عکسش برای تبلیغات ایکات بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی رفت پس از اکران فیلم شام آخر در سال ۱۳۸۰ شرکت ایکات از رضا دعوت کرد و او سال ۱۳۸۱ با این شرکت قرارداد بست وی همچنین به عنوان مدل آگهی‌های تبلیغاتی شرکت‌هایی همچون چرم و شیرآوران نیز فعالیت داشته‌است.</p> <p>او مدیریت مجموعهٔ Men’s club که خدمات زیبایی برای آقایان ارائه می‌دهد. روزنامه نگار و یکی از اعضای تحریریهٔ مجلهٔ رویش در سال ۱۳۸۷.</p><p><img src="http://www.iraneconomist.com/files/fa/news/1392/4/13/7622_137.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> text/html 2013-07-23T17:30:05+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی سلطان http://havethreetofang.mihanblog.com/post/31 <p><b>یاسر بختیاری</b> با نام هنری <b>«یاس»</b> (زاده <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" title="۳۰ خرداد">۳۰ خرداد</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B1" title="۱۳۶۱">۱۳۶۱</a> در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="تهران">تهران</a>) خواننده <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%BE_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" title="رپ فارسی">رپ فارسی</a> است. او از چهره‌های موسیقی <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%BE_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" title="رپ فارسی">رپ فارسی</a> به شمار می‌رود.همچنین به وی لقب سلطان رپ فارسی را نیز دادند.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%28%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%29#cite_note-1"></a></sup> مضمون بیشتر ترانه‌های یاس انتقاد و اعتراض به مشکلات و بحران‌های <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C" title="اجتماعی" class="mw-redirect">اجتماعی</a> نظیر <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1" title="فقر">فقر</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF" title="اعتیاد">اعتیاد</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بی کاری" class="mw-redirect">بی کاری</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF" title="جنگ">جنگ</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C" title="روسپی‌گری" class="mw-redirect">روسپی‌گری</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C" title="خودکشی">خودکشی</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82" title="طلاق">طلاق</a> و غیره است. یاس نخستین خوانندهٔ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%BE_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" title="رپ فارسی">رپ فارسی</a> است که در ایران برای پخش موسیقی خود مجوز گرفت. اولین ترانهٔ وی که به طور قانونی در ایران منتشر شد <i>یادت نره</i> نام داشت که آن را به همراه <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="مجید غفوری (صفحه وجود ندارد)">مجید غفوری</a>، خواننده <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE" title="پاپ">پاپ</a> اجرا کرده بود.</p> <p>یاس کنسرت‌هایی در شهرهای مختلف <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" title="آمریکا" class="mw-redirect">آمریکا</a> برگزار کرده است و تجربهٔ شرکت در نشستی موسیقیایی در راستای معرفی و توسعه <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%BE_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" title="رپ فارسی">رپ فارسی</a> در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86" title="دانشگاه میشیگان">دانشگاه میشیگان</a> را نیز داشته‌است.</p><p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/YAS_Black_%26_White_Live.JPG?uselang=fa" alt="" vspace="0" align="left" border="0" hspace="0"></p> text/html 2013-07-21T18:19:11+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی آرامش http://havethreetofang.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 153);"><font size="7"><span style="font-weight: bold;">وقتی از همه خسته ی فقط یک نفر هست که می تونه آرومت کنه</span></font></div> text/html 2013-07-20T18:04:11+01:00 havethreetofang.mihanblog.com ساسان بارانی نا جوان http://havethreetofang.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="4">یه عمری یک نفر را دوست داشته باشی بعد اون رهات کنه بر با یکی دیگه</font><br></div>